• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Polityka prywatności

1. Deklaracja

Zasadą PARTNER24 SP. z o.o. (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), zwanych w dalszej części niniejszej Polityki "PARTNER24 SP. Z O.O", jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

PARTNER24 SP. Z O.O działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez PARTNER24 SP. Z O.O.

Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach zakupionych produktów lub usług PARTNER24 SP. Z O.O regulowane są odrębnymi procedurami oraz umowami.

PARTNER24 SP. Z O.O deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

PARTNER24 SP. Z O.O zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryny internetowej PARTNER24 SP. Z O.O.

PARTNER24 SP. Z O.O jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie firmy PARTNER24 SP. Z O.O.

Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną firmie PARTNER24 SP. Z O.O

Administratorem gromadzonych danych jest spółka PARTNER24 z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 87, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357083, NIP: 554-287-39-39, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

2. Określenia użyte w Polityce

Osoba, której dane dotyczą - osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z witryny internetowej PARTNER24 SP. Z O.O.
Polityka - Polityka Prywatności PARTNER24 SP. Z O.O.
Strony PARTNER24 SP. Z O.O - witryny internetowe obsługiwane przez PARTNER24 SP. Z O.O.
Integralność danych - określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie.

3. Dane osobowe

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z PARTNER24 SP. Z O.O bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony PARTNER24 SP. Z O.O w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, programów i usług, bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem firmie PARTNER24 SP. Z O.O realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu, pobranie demo produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), PARTNER24 SP. Z O.O poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez PARTNER24 SP. Z O.O tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

4. Wykorzystywanie danych

4.1. Realizacja usługi Użytkownika

Informując PARTNER24 SP. Z O.O o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą produktów, otrzymaniem materiałów marketingowych i PR Użytkownik udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.

PARTNER24 SP. Z O.O ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu PARTNER24 SP. Z O.O oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne. Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług.

4.2. Cele marketingowe i PR

Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem stron PARTNER24 SP. Z O.O oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu, mogą być wykorzystane przez PARTNER24 SP. Z O.O do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi PARTNER24 SP. Z O.O współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

4.3. Rekrutacja

PARTNER24 SP. Z O.O prowadzi nabór nowych pracowników oraz stażystów poprzez swoje strony internetowe. Pozyskane w ten sposób dane osobowe PARTNER24 SP. Z O.O wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji. PARTNER24 SP. Z O.O zastrzega sobie prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym.

Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PARTNER24 SP. Z O.O w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych jak i po zakończeniu procesu rekrutacji w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda ta obejmuje również załączone przez Użytkownika dodatkowe dokumenty (życiorys, list motywacyjny, referencje, etc.).

4.4. Partnerzy

PARTNER24 SP. Z O.O udostępnia swoim Partnerom dedykowane dla nich witryny internetowe z informacjami niezbędnymi do współpracy z PARTNER24 SP. Z O.O.

Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów, PARTNER24 SP. Z O.O może wykorzystywać do zarządzania relacjami biznesowymi w ramach całej PARTNER24 SP. Z O.O z Użytkownikiem, z Partnerem reprezentowanym przez Użytkownika, a także z ogółem Partnerów oraz do rozwijania takich relacji. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych czy informacji na temat programów partnerskich. PARTNER24 SP. Z O.O zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

4.5. Klienci

PARTNER24 SP. Z O.O zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

5. Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony PARTNER24 SP. Z O.O jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

6. Modyfikacja danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez PARTNER24 SP. Z O.O i w razie zaistnienia konieczności - prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy PARTNER24 SP. Z O.O. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: privacy@partner24.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Partner24 Sp.z o.o.
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Partner24 Sp.z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8. Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach PARTNER24 SP. Z O.O może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z PARTNER24 SP. Z O.O osobom trzecim. W szczególności PARTNER24 SP. Z O.O może przekazać dane osobowe osobie trzeciej: na wniosek Użytkownika;

w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;
w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem PARTNER24 SP. Z O.O; lub
w innych podobnych okolicznościach.

9. Ochrona danych

PARTNER24 SP. Z O.O wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu PARTNER24 SP. Z O.O wykorzystuje połączenie szyfrowane. PARTNER24 SP. Z O.O nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

10. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

Witryny internetowe PARTNER24 SP. Z O.O mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. PARTNER24 SP. Z O.O nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

11. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób PARTNER24 SP. Z O.O przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: privacy@partner24.pl

Data publikacji: 21.05.2018